El Consell de Redacció de la revista Haidé. Estudis maragallians assumeix íntegrament els valors i els principis presentats en el Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (COPE). Amb la qual cosa, es compromet a garantir la qualitat dels materials publicats i el respecte cap a la llibertat d’expressió, i, d’altra banda, s’esforça per incorporar qualsevol suggeriment a fi de millorar la transparència en les fases de publicació i manté la prerrogativa de publicar posteriorment correccions, esmenes, rectificacions o excuses cada cop que se’n presenti la necessitat.

Totes les contribucions que arriben a la revista passen per una fase de revisió i acceptació per part del Consell de Redacció. A més a més, els articles que apareixen a les seccions «Dossier» i «Vària» han de sotmetre’s a una doble avaluació externa segons els criteris que són explicitats a la declaració de Política editorial. La revista garanteix l’anonimat, tant pel que fa als autors i autores dels textos presentats com pel que fa a les persones encarregades de l’avaluació. També es compromet a mantenir dins una estricta forma de confidencialitat totes les comunicacions respecte a dubtes o aclariments que puguin sorgir durant el procés d’avaluació o durant la comunicació del seu resultat. El judici dels agents avaluadors es basarà exclusivament en la rellevància científica del treball, en la seva originalitat, claredat i pertinença a l’àmbit d’estudi de la revista.

Haidé. Estudis maragallians manté el seu compromís en la lluita contra el plagi. Els textos considerats com a tals que pervinguin a la redacció seran rebutjats. En cas que es demostri que un text ja publicat sigui fruit de plagi, el text s’eliminarà i la direcció de la revista farà manifesta una declaració oficial per condemnar-lo. Tots els col·laboradors i col·laboradores que publiquen les seves contribucions a Haidé assumeixen la responsabilitats dels propis escrits.


The Editorial Advisory Committee of the magazine Haidé. Estudis maragallians assume in a complete way the values and the principles presented in the Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (COPE). It is commited to guarantee the quality of the published materials and the respect towards the freedom of speech. On the other hand, strives to incorporate any suggestion in order to improve the transparency in the phases of publication and maintains the prerogative of publishing later corrections, amendments, rectifications or excuses any time that is required.

All contributions arriving at the magazine pass through a phase of revision and acceptance by the Editorial Advisory Committee. Besides, the articles appearing in the sections «Dossier» and «Vària» have to undergo a double external evaluation according to the criteria specified in the declaration of Editorial Policy. The magazine guarantees the anonymity, both for the authors of the presented texts and forthe persons responsible for the evaluation. It also promises to maintain all communications in a strict form of confidentiality respecting the doubts or clarifications that can appear during the evaluation process or during the communication of its result. The judgement of the evaluating agents will base itself exclusively on the scientific significance of the work, in its originality, clarity and relevance to the area of study of the magazine.

Haidé. Estudis maragallians maintains its commitment to the fight against the plagiarism. The texts received considered as such will be rejected. If there is proof that a published text is a plagiarism, this text will be eliminated and the advisory board of the magazine will manifest an official declaration to condemn it. All collaborators who publish their contributions to Haidé assume the responsibilities of their own writings.