El Consell de Redacció de la revista Haidé. Estudis maragallians assumeix íntegrament els valors i els principis presentats en el Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (COPE). Amb la qual cosa, es compromet a garantir la qualitat dels materials publicats i el respecte cap a la llibertat d’expressió, i, d’altra banda, s’esforça per incorporar qualsevol suggeriment a fi de millorar la transparència en les fases de publicació i manté la prerrogativa de publicar posteriorment correccions, esmenes, rectificacions o excuses cada cop que se’n presenti la necessitat.

Totes les contribucions que arriben a la revista passen per una fase de revisió i acceptació per part del Consell de Redacció. A més a més, els articles que apareixen a les seccions «Dossier» i «Vària» han de sotmetre’s a una doble avaluació externa segons els criteris que són explicitats a la declaració de Política editorial. La revista garanteix l’anonimat, tant pel que fa als autors i autores dels textos presentats com pel que fa a les persones encarregades de l’avaluació. També es compromet a mantenir dins una estricta forma de confidencialitat totes les comunicacions respecte a dubtes o aclariments que puguin sorgir durant el procés d’avaluació o durant la comunicació del seu resultat. El judici dels agents avaluadors es basarà exclusivament en la rellevància científica del treball, en la seva originalitat, claredat i pertinença a l’àmbit d’estudi de la revista.


Haidé. Estudis maragallians manté el seu compromís en la lluita contra el plagi. Els textos considerats com a tals que pervinguin a la redacció seran rebutjats. En cas que es demostri que un text ja publicat sigui fruit de plagi, el text s’eliminarà i la direcció de la revista farà manifesta una declaració oficial per condemnar-lo. Tots els col·laboradors i col·laboradores que publiquen les seves contribucions a Haidé assumeixen la responsabilitats dels propis escrits.